Specjalista neurochirurgii

Dr hab. n. med. Michał Sobstyl

Dr hab. n. med. Michał Sobstyl jest absolwentem Warszawskiej Akademii Medycznej (1992-1998). W trakcie specjalizacji w dziedzinie neurochirurgii w latach (2000-2007) uczestniczył w stażach zagranicznych z zakresu neurochirurgii stereotaktycznej i czynnościowej w renomowanych ośrodkach stereotaktycznych w Niemczech (Freiburg, Frankfurt) i Stanach Zjednoczonych (Jacksonville). Dr hab. n. med. Michał Sobstyl ukończył liczne międzynarodowe kursy z zakresu stereotaksji i leczenia bólu za pomocą stymulacji ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Za dokonania i osiągnięcia w dziedzinie neurochirurgii czynnościowej w 2010 roku został powołany na Wiceprzewodniczącego Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów 2010 r.

Praca naukowa dr hab. n. med. Michała Sobstyla związana jest również z obszarem neurochirurgii czynnościowej. Rozprawa doktorska (2004) „Subiektywna i obiektywna ocena jakości życia po jednostronnej talamotomii u chorych z drżenną postacią choroby Parkinsona” została wyróżniona przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W tej samej uczelni w 2015 roku uchwałą Rady Naukowej uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego „Głęboka stymulacja mózgu w leczeniu zaburzeń ruchowych”.

Jako jeden z nielicznych neurochirurgów w Polsce ma duże doświadczenie nie tylko w zastosowaniu metody głębokiej stymulacji mózgu, lecz także metod ablacyjnych (talamotomii i palidotomii) w leczeniu choroby Parkinsona, dystonii i drżenia. Jako członek zespołu operacyjnego brał udział w pierwszych w Polsce operacjach z zastosowaniem metody głębokiej stymulacji mózgu w leczeniu choroby Parkinsona, dystonii uogólnionej i zespołu Tourette’a.

W latach 2003-2017 był nauczycielem akademickim w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, biorąc aktywny udział w pracy naukowej Kliniki Neurochirurgii i w kształceniu podyplomowym lekarzy w trakcie specjalizacji.

Dr hab. n. med. Michał Sobstyl jest członkiem licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych takich jak Polskie Towarzystwo Neuromodulacji, Europejskie Towarzystwo Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej (ESSFN), Północno-Amerykańskie Towarzystwo Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej (ASSFN), Światowe Towarzystwo Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej (WSSFN), Światowe Towarzystwo Neuromodulacji (WNS), Movement Disorders Society (MDS).

Zakres wykonywanych operacji czynnościowych obejmuje:

 • operacyjne leczenie choroby Parkinsona
 • operacyjne leczenia dystonii (dystonii uogólnionych, dystonii połowiczych, zespołu Meige, kręczu karku)
 • operacyjne leczenie drżenia samoistnego
 • operacyjne leczenie drżenia pourazowego i drżenia w przebiegu stwardnienia rozsianego
 • stymulację rdzenia kręgowego i mózgu w leczeniu zespołów bólowych pochodzenia ośrodkowego i obwodowego

Dr hab. n. med. Michał Sobstyl jest uznanym specjalistą z zakresu neurochirurgii ogólnej i leczy poniższe schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

 • guzy pierwotne mózgu i rdzenia kręgowego
 • guzy przerzutowe do mózgu
 • tętniaki i naczyniaki wewnątrzczaszkowe
 • dyskopatia szyjna i lędźwiowa z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych
 • zespół cieśni nadgarstka i inne zespoły uwięźnięcia nerwów obwodowych
 • wodogłowie normotensyjne

Doświadczenie operacyjne wyżej wymienionych schorzeń oparte jest na ponad 20-letniej praktyce klinicznej. Od 2018 jest Kierownikiem Kliniki Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.