Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pacjentów Centrum Fimedica

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, pragniemy przekazać Pani/Panu następujące informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

I. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fimedica Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 51, 00-695 Warszawa, tel. 22 622 19 38, 665 666 728, e-mail: biuro@fimedica.pl. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD: Paweł Maliszewski – iod@perfectinfo.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a. udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń, realizacji umowy na świadczenie usług medycznych, na      podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

b. ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacji danych podczas umawiania          wizyty na odległość bądź w gabinecie lekarskim (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);

c. prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 i 25 ustawy o prawach pacjenta i        Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej jako                „Rozporządzenie MZ”);

d. realizacji Pani/Pana praw jako pacjenta – Administrator odbiera i archiwizuje oświadczenia, na których upoważnia się inne osoby do dostępu do Pani/Pana dokumentacji medycznej oraz udziela im informacji o stanie Pani/Pana zdrowia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ);

e. kontaktu z Panią/Panem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać termin konsultacji lekarskiej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami);

f. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 1 lit f RODO);

g. wykonywania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, np. wystawiania rachunków na Pani/Pana rzecz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości).

III. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

IV. Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, tj. w art. 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem:

a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

c. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: i. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, ii. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

d. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

V. Prawa osób fizycznych

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: medicare@op.pl, iod@perfectinfo.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

VI. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu rezerwacji wizyty lekarskiej czy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez Administratora podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji świadczenia zdrowotnego. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rezerwacji wizyty lekarskiej czy udzielenia przez Administratora świadczenia lekarskiego. Jeżeli podaje Pani/Pan swój numer telefonu bądź adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – w przypadku braku jego podania nie będzie możliwe otrzymywanie informacji o wizytach przez te środki przekazu.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu